6c1a8fae-35dc-44f8-9a78-9bbc79a3f6a7, Clean Energy EV Charging - SVP - Phase 1